Общи условия - Сервиз

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛ
НА „ДИ - БРОС АУТОМОТИВ“ ООД

Настоящите Общи условия за извършване на ремонт на автомобил са изготвени от „ДИ-БРОС АУТОМОТИВ“ ООД, ЕИК 203087304 със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1750, ж.к. „Младост“ 1, вх. 3, ет. 8, ап. 152

Общи положения

1. С настоящите Общи условия за извършване на ремонт на автомобил (наричани по-нататък за краткост „Общи условия“) се уреждат взаимоотношенията между „ДИ-БРОС АУТОМОТИВ“ ООД и съответния КЛИЕНТ, възлагащ ремонт на автомобил в Сервиз на „ДИ-БРОС АУТОМОТИВ“ ООД, находящ се на адрес: гр. София-1839, бул. „Ботевградско шосе“, Стопански двор на кв. „Враждебна“.

2. По смисъла на настоящите Общи условия КЛИЕНТ е всяко физическо и/или юридическо лице и/или кооперация и/или държавно учреждение (администрация на законодателната или изпълнителната власт или орган на съдебна власт) и/или юридическо лице с нестопанска цел, възложило на „ДИ-БРОС АУТОМОТИВ“ ООД ремонт на автомобил съгласно надлежно подписана Работна карта на автомобил. При изпълнение на поръчка от „ДИ-БРОС АУТОМОТИВ“ ООД на КЛИЕНТ, по реда на Закон за обществените поръчки, се прилагат разпоредбите на ЗОП и конкретния договор, сключен с КЛИЕНТА.

3. По смисъла на настоящите Общи условия „Ремонт“ е всяка сервизно-ремонтна дейност, при която се влага труд и се извършва диагностика и/или подмяна на резервни части, детайли, агрегати, възли, материали и/или консумативи по автомобила на клиента.

4. По смисъла на настоящите Общи условия „Автомобил“ е моторно-превозно средство, собственост на КЛИЕНТА или предоставен му за ползване на друго договорно или правно основание, отговарящо на разпоредбите на & 6, т. 12 от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата.

5. „ДИ-БРОС АУТОМОТИВ“ ООД осигурява публичност, достъпност и актуалност на действащите Общи условия за извършване на ремонт на автомобил на своята Интернет страница, находяща се на адрес https://dbros-garage.com/ , както и копие от Общите условия във сервиза на „ДИ-БРОС АУТОМОТИВ“ ООД, находящ се на адрес: гр. София-1839, бул. „Ботевградско шосе, стопански двор на кв. „Враждебна“.

Приемане на автомобила. Възлагане на ремонта.

6. Автомобилът се предава на „ДИ-БРОС АУТОМОТИВ“ ООД за извършване на възложения от КЛИЕНТА ремонт по съответната поръчка чрез подписана от представители на двете страни Работна карта за приемане, като в него задължително се посочват: автомобила, ремонтните дейности по автомобила на КЛИЕНТА и стойността им. Работната карта се подписва в два екземпляра, по един за всяка от страните.

7. Подписването на поръчка за Ремонт от КЛИЕНТА означава, че КЛИЕНТЪТ е запознат и се съгласява напълно с настоящите Общи условия, както и с цената на ремонта. С цел избягване на противоречия – КЛИЕНТЪТ полага задължително подписа си и под изричен текст в Работна карта за съответния ремонт, с който удостоверява, че е запознат, приема и се съгласява с настоящите Общи условия и с цената на ремонта.

8. КЛИЕНТЪТ се съгласява по време на извършване на ремонта на автомобила служители на „ДИ-БРОС АУТОМОТИВ“ ООД да го управляват и ползват автомобила при пътни изпитания, когато това е необходимо за извършване на диагностика, тест или друго действие, свързано с ремонта на автомобила. С подписването на Работната карта се счита, че КЛИЕНТА упълномощава служители на „ДИ-БРОС АУТОМОТИВ“ ООД за извършване на действия по предходното изречение.

Извършване на ремонта. Приключване на ремонта.

9. Необходимите резервни части, детайли, агрегати, възли, консумативи и материали за изпълнение на възложените ремонтни дейности се доставят от „ДИ-БРОС АУТОМОТИВ“ ООД за сметка на КЛИЕНТА.

10. При необходимост, по негова преценка, след уведомяване на КЛИЕНТА по телефон, „ДИ-БРОС АУТОМОТИВ“ ООД има право да използва подизпълнители при извършването на възложените ремонтни дейности.

11. Ако в процеса на извършване на възложения ремонт „ДИ-БРОС АУТОМОТИВ“ ООД констатира нужда от извършване на допълнителни ремонтни дейности и/или подмяна на повредени части, които не са били отразени в съответната подписана Работна карта – „ДИ-БРОС АУТОМОТИВ“ ООД следва да уведоми КЛИЕНТА за това и за вида и стойността на допълнителните необходими сервизни дейности. В този случай КЛИЕНТЪТ може да откаже извършването на допълнителните ремонтни дейности на своя отговорност, което удостоверява лично с подписа си в Работната карта при получаване на автомобила. В случай че КЛИЕНТЪТ потвърди съгласието си за извършване на допълнителните ремонтни работи, като потвърждението му се счита за валидно и когато е направено в устна форма (чрез телефон), допълнителните работи и стойността им се отразяват в екземпляра от Работна карта на „ДИ-БРОС АУТОМОТИВ“ ООД, като клиента удостоверява съгласието си с подпис при приемане на автомобила.

12. При липса на забележки от страна на КЛИЕНТА, които следва да се отразят в Работната карта на „ДИ-БРОС АУТОМОТИВ“ ООД при приемането на автомобила от клиента след приключване на ремонта, се счита че извършеният ремонт е приет без възражения от негова страна.

13. КЛИЕНТЪТ може да получи обратно сменените резервни части, ако предварително е заявил това при подписването на Работната карта, което се отбелязва в екземпляр и за двете страни. В противен случай сменените резервни части не подлежат на връщане.

14. КЛИЕНТЪТ може да предяви рекламация по извършения ремонт само в сервиза на „ДИ-БРОС АУТОМОТИВ“ ООД. В случай, че КЛИЕНТА или други лица извършат замяна или друга сервизно-ремонтна дейност по изпълнени с Ремонта на автомобила резервни части, детайли, агрегати, възли, материали и/или консумативи на място, различно от Сервиза, посочен в т. 1 от тези Общи условия „ДИ-БРОС АУТОМОТИВ“ ООД не носи отговорност за извършения Ремонт.

15. За обезпечаване на всички вземания на „ДИ-БРОС АУТОМОТИВ“ ООД, произтичащи от възложен, съгласно подписана Ремонтна карта и при настоящите Общи условия, ремонт на автомобил, КЛИЕНТЪТ учредява залог върху предоставения за ремонт автомобил, като за целта предава същият на „ДИ-БРОС АУТОМОТИВ“ ООД до окончателното погасяване на паричните си задължения.

16. „ДИ-БРОС АУТОМОТИВ“ ООД има право да се удовлетвори предпочително без съдебна намеса от стойността на заложеното имущество относно всички свои вземания, произтичащи от възложения и приключен ремонт.

17. „ДИ-БРОС АУТОМОТИВ“ ООД може без допълнително уведомление до КЛИЕНТА да упражни право на задържане върху предадения му автомобил след приключване на ремонта и до пълното удовлетворяване на всички свои вземания от КЛИЕНТА или от друг сключен между тях договор (споразумение) съгласно действащите императивни норми на българското законодателство.

18. КЛИЕНТЪТ е информиран, че „ДИ-БРОС АУТОМОТИВ“ ООД (в качеството му на администратор на лични данни) ще съхранява, обработва и използва лични данни във връзка и с цел изпълнението на Поръчката и ще ги предоставя и/или разкрива, когато това се изисква по закон, или при необходимост, на трети лица – напр. държавни и общински органи, институции и ведомства, при спазване разпоредбите на действащото българско законодателство и Регламента.

19. Споровете между страните по съответната Поръчка и по настоящите Общи условия за Ремонт на автомобил, включително споровете, породени или отнасящи се до тълкуването, недействителността, изпълнението или неизпълнението, както и споровете за попълване на празноти или приспособяването на отделни клаузи или на условията в цялост към нововъзникнали обстоятелства, следва да бъдат решавани чрез непосредствени преговори и постигане на споразумение. В противен случай при непостигане на съгласие – всички спорове следва да бъдат отнасяни за разрешаване по съдебен ред пред компетентния съд със седалище в гр. София.

20. Ако някое от условията бъде обявено за недействително – не влече недействителност на останалите условия или на настоящите Общи условия в цялост, като в този случай съответната недействителна клауза се заменя по право от приложимата императивна норма на действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия влизат в сила от 01.01.2021 г.

Цветан Доновски-Управител на „ДИ-БРОС АУТОМОТИВ“ ООД

Нашият екип

Нашите услуги